Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

LeftMenu: Đơn vị trực thuộc

Title

Đơn vị trực thuộc

url

 

PKey

PKey:ID

 

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

1

Attachments

Created at 4/4/2016 3:27 PM by System Account
Last modified at 4/4/2016 3:27 PM by System Account