• image01
  • image01

Kết quả và kinh nghiệm qua 05 năm thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Nai

Qua 5 năm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả dáng khích lệ. Các cấp Hội đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, được cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng tình ủng hộ. Từ thực tiễn công tác, các cấp Hội LHPN tỉnh  đã có nhiều kinh nghiệm thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thời gian tới.

1. Kết quả

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (gọi tắt là Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị) và Quyết định số 801 – QĐ/TU ngày 14/10/2014 của Tỉnh ủy Đồng Nai về ban hành quy định thực hiện Quy chế giám sát và PBXH của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện trong hệ thống Hội; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tọa đàm, lớp bồi dưỡng để triển khai và hướng dẫn cho cán bộ phụ nữ các cấp, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, chính quyền đúng quy chế, quy định; đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND, ngày 07/07/2017, về quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống các cấp Hội và trao bằng khen cho 06 tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giai đoạn 2014-2018.

Doan giam sat o huyen Dinh Quan.jpg
Đoàn giám sát giám sát  giám sát hoạt động của các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng (Ảnh: Q.Phương)

Qua 05 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức hơn 92 Đoàn giám sát, phối hợp tham gia hơn 400 đoàn giám sát cùng Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp, tổ chức 131 hội nghị góp ý, phản biện xã hội, tham gia hơn 1.300 lượt ý kiến góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện Quyết định số 728 – QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 12/9/2014 về ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền ở địa phương các cấp trong tỉnh với nhân dân, các cấp Hội đã đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương hơn 500 nội dung đối thoại, phối hợp với Ủy Ban Mặt trận tổ quốc, cấp ủy, chính quyền tổ chức hàng chục buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp với hội viên, phụ nữ và nhân dân về những vấn đề bức xúc, chính đáng đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, tài nguyên môi trường, bồi thường, tái định cư tại địa phương. Kết quả từ hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý  xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của các cấp Hội trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới, tổ chức Hội và lĩnh vực văn hóa - xã hội… đã được các đơn vị, địa phương tiếp thu, đánh giá cao, đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp cấp ủy, địa phương xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống các cấp Hội còn một số hạn chế như: Công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với tổ chức Hội từ cấp huyện đến cơ sở chưa chặt chẽ, nhiều nơi chính quyền địa phương còn giao Hội LHPN cùng cấp tham mưu báo cáo kết quả giám sát, mặc dù đối tượng giám sát không phải là Hội phụ nữ; một số cơ sở Hội còn lúng túng khi lựa chọn nội dung giám sát, đối tượng giám sát, hình thức giám sát; năng lực nhìn nhận, phân tích vấn đề, đánh giá và kết luận trong quá trình giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế; Kinh phí dành cho hoạt động giám sát, PBXH của Hội LHPN cơ sở còn khó khăn, chủ yếu sử dụng trong kinh phí hoạt động Hội...

2. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn qua 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống các cấp Hội, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:  

- Công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp Hội cần có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của chính quyền, sự thống nhất của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên;

- Lựa chọn nội dung giám sát, phản biện, phải tập trung vào những chính sách, luật pháp còn vướng mắc, bất cập, từ đó xây dựng kế hoạch báo cáo, xin ý kiến thống nhất của cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp và đối tượng giám sát để tránh trùng lắp, chồng chéo trong quá trình giám sát;

- Tổ chức giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của Quyết định 217, 218-QĐ/TW, Quyết định 801-QĐ/TU của tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam;

- Sau giám sát, góp ý, phản biện xã hội phải tiến hành tổng hợp các góp ý, kiến nghị đảm bảo tính khách quan, khoa học, đối chiếu với các quy định của pháp luật và thực tiễn, đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. Đồng thời các cấp Hội phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị sau giám sát, phản biện và góp ý.

DC Nguyen Van Khang  -Pho BDV phat bieu.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Khang - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện 
Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: Thu Hà)


3. Nhiệm vụ, giải pháp 

        - Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền qua đó vận động hội viên, phụ nữ thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua phát huy các hình thức giám sát nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng thực hiện công tác giám sát, PBXH, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cho Hội cơ sở; tiếp tục bố trí, lựa chọn những cán bộ có chuyên môn sâu, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, có tư duy độc lập và năng lực tổng hợp, phản biện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc để tham mưu thực hiện nhiệm vụ giám sát, PBXH…; 

- Chọn vấn đề giám sát, phản biện xã hội là những chính sách, luật pháp còn bất cập, những bức xúc, chính đáng đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết để báo cáo với cấp ủy, thống nhất với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện, tránh trùng lắp, chồng chéo trong quá trình giám sát;

- Các cấp Hội thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, kịp thời báo cáo Hội cấp trên có hình thức biểu dương khen thưởng cách làm giám sát, PBXH hay, hiệu quả để nhân rộng.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận tổ quốc, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời chủ động kiến nghị, đề xuất các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến nội dung giám sát và chủ động yêu cầu thực hiện phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em./.

Quế Phương


Hình ảnh hoạt động

Thư viện phim

Lượt truy cập


hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng nai

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.843.368 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.